Jacob Karlzon 2013

photo © philipp j. bösel
Jacob Karlzon in der Harmonie Bonn